UBEZPIECZENIE SZKOLNE
Szanowni Rodzice
Rada Rodziców informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków będzie udzielało
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
POLISA NR US 0006598
Uczniowie będą objęci ochroną z tytułu nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium wszystkich krajów świata, całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
Suma ubezpieczenia każdego ucznia wynosi 12.000 zł.
Składka wynosi 34 zł.
 
Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:
  1. świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego, zaistniałej
      wskutek nieszczęśliwego wypadku                                                              - 12.000 zł.
  1. dodatkowo 50% sumy ubezpieczenia, gdy śmierć nastąpiła
      wskutek wypadku komunikacyjnego                                                                       -  6.000 zł.
  1. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
      będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w wys.
      1% s.u. za każdy 1% trwałego uszczerbku (max. 100%)                        - 1% = 120 zł.   
  1. zwrot kosztów leczenia poniesionych wskutek nieszczęśliwego
      wypadku w tym kosztów rehabilitacji                                                         - 3.600 zł.
  1. dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NW                                                - 30 zł.
  2. świadczenie z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów
      w wys. 1% s.u. za każdy procent                                                           - 1% = 120 zł.
  1. świadczenie ryczałtowe z tytułu ukąszenia przez owady oraz węże,
            pokąsania lub pogryzienia przez zwierzęta                                                   - 250 zł.
  1. świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do nauki
      w następstwie nieszczęśliwego wypadku (jednorazowo)                            - 240 zł.
  1. świadczenie z tytułu śmierci w wyniku popełnienia samobójstwa               - 6.000 zł.
 
SKŁADKA ZA DRUGIE I KAŻDE NASTĘPNE DZIECKO W RODZINIE
WYNOSI 50% SKŁADKI PODSTAWOWEJ tj. 17 zł.

Zgłaszanie zdarzeń objętych ochroną:
e-mail: oddzial.pila@tuw.pl  lub  oddz1410@tuw.pl
tel:  67 212 87 17

Dokumenty szczegółowe

temat: WYBÓR UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO
na rok szkolny 2015/2016


Witam Państwa serdecznie.
W pliku do pobrania został zamieszony przykładowy
zakres świadczeń dla ubezpieczenia naszych pociech.
Proszę o zapoznanie się oraz wybranie świadczeń, którymi Państwo byliby zainteresowani
lub przesłanie własnych propozycji, co chcieliby Państwo dodać
i przesłanie ich na adres: rada.rodzicow.zs10@gmail.com
do dnia 04.06.2015 tj. czwartek.
O spotkaniu w sprawie wyboru ubezpieczyciela będziemy Państwa informować.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Karolina Poniatowska


Jako członkowie Rady Rodziców Naszej szkoły, chcieliśmy wszystkich Państwa zachęcić do odwiedzania Naszej strony. Postaramy się zamieszczać na niej informacje związane z Naszą działalnością oraz informować Państwa o ważnych wydarzeniach.

Aby ułatwić Państwu korzystanie z serwisu po prawej stronie znajduje się MENU (będzie rozbudowywane w miarę potrzeb), które w przejrzysty sposób pozwoli poruszać się po wybranych zagadnieniach. Jednocześnie jeżeli macie Państwo uwagi do powstającej strony prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: rada.rodzicow.zs10@gmail.com

Podziękowania:
W imieniu Rada Rodziców chcieliśmy podziękować Dyrekcji Naszej Szkoły za możliwość publikacji ważnych dla Nas informacji w ramach serwisu Naszej Szkoły. Mamy nadzieje, że będzie to kolejny krok w rozbudowie ścisłych relacji między Szkołą a Rodzicami.