Szkoła Podstawowa Nr 18 w Kaliszu rozpoczęła działalność dydaktyczno-wychowawczą 1 września 1986 roku.

Utworzono 30 oddziałów i 2 klasy przedszkolne, co stanowiło 904 uczniów.
Zatrudniono 40 nauczycieli.

Władze oświatowe powierzyły funkcję dyrektora szkoły mgr. Wacławowi Szczapowi. Inspektor szkolny powołał dwóch wicedyrektorów: mgr. Teresę Świątek oraz mgr. Andrzeja Odziemskiego. Po przejściu na emeryturę wicedyrektora Andrzeja Odziemskiego, funkcję przejął mgr Krzysztof Kaniecki.
 
Praca w pierwszym roku była szczególnie trudna, gdyż organizowano klasopracownie, starano się o pomoce naukowe, gromadzono woluminy w bibliotece szkolnej ( pod koniec pierwszego roku było ich 4604 ).

Już w pierwszym roku działalności powołano wiele organizacji: Związek Harcerstwa Polskiego, szkolne koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Szkolną Kasę Oszczędności, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Spółdzielnię Uczniowską "Junior". Rozpoczęły też swoją działalność koła Ligi Ochrony Przyrody i Polskiego Czerwonego Krzyża.
Choć niektóre z tych organizacji nie przetrwały próby czasu, to jednak warto o nich wspomnieć, bo były ważnym elementem w kształtowaniu naszej społeczności szkolnej.
Na terenie szkoły działały również koła przedmiotowe i koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne i fizyczne.

W drugim roku pracy utworzono klasy sportowe i nasza placówka zaczęła starać się o status szkoły sportowej.
2 września 1986 roku zainicjował swoją działalność Szkolny Klub Sportowy. Rozpoczęły pracę sekcje: lekkoatletycznej, piłki siatkowej, piłki nożnej, gimnastyki i tańca dziewcząt.