Rok szkolny 1999/2000 przyniósł istotne zmiany administracyjne placówki.
 
Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 maja powstaje Zespół Szkół Nr 10 w Kaliszu.
Odtąd w naszym gmachu funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 18 Gimnazjum Nr 10.


Oczywiście nie należy zapominać, że prawdziwa historia szkoły związana jest z popularną "osiemnastką.
Wielu nauczycieli początkowo pracowało zarówno w podstawówce, jak i w gimnazjum. Dopiero z czasem nastąpił podział na uczących tylko na jednym poziomie kształcenia. Nie straciliśmy również naszych uczniów. Ich zadecydowana większość po ukończeniu klasy szóstej wybiera właśnie nasze gimnazjum.
Rok szkolny 1999/2000 przyniósł istotne zmiany w strukturze organizacyjnej zespołu.
Dyrektor Wacław Szczap postanowił podzielić się obowiązkami ze swoimi współpracownikami. Opiekę nad gimnazjum powierzył mgr Teresie Świątek, szkołą podstawową kierowała odtąd mgr Maria Zalewicz. Nie zmienił się zakres kompetencji mgr Andrzeja Odziemskiego, który nadal zajmował się sprawami sportu.
Powyższe zmiany spowodowały również podział Samorządu Uczniowskiego. Z gimnazjalistami współpracowały odtąd mgr Agnieszka Woźniak i mgr Elżbieta Kulawinek, a z uczniami szkoły podstawowej mgr Joanna Frontczak.
W tradycję naszej szkoły zaczęły wpisywać się kilkudniowe wyjazdy, popularnie nazywane "zielonymi szkołami". Inicjatorką tej formy pracy z młodzieżą była mgr Halina Krawczyk.
 Wyjazdy poza szkołę cieszą się aprobatą uczniów i rodziców, gdyż łączą rekreację z dydaktyką i wychowaniem. Odtąd wycieczki krajoznawcze, tematyczne (do Sejmu i Senatu) stały się ważną formą pracy z uczniem.
Rozwinęła się też współpraca młodzieży i nauczycieli z placówkami edukacyjnymi w Unii Europejskiej. Nasza młodzież gościła swoich zagranicznych kolegów z Holandii i Niemiec. Ścisła współpraca i wymiana utrzymuje się z Trinitas College Don Bosco w Heerhugowaard i Klubem sportowym VC EINTRACHT GELDERN w Niemczech. Dostosowując się do wymagań tworzenia "szkoły bez barier", zbudowany został podjazd ułatwiający dzieciom niepełnosprawnym bezpieczne i samodzielne dotarcie na zajęcia.
W październiku zorganizowano w naszej szkole warsztaty dziennikarskie w porozumieniu ze spółką News.c. i "Życiem Kalisza". Zajęcia prowadzili fachowcy. Młodzież poznawała podstawy warsztatu dziennikarskiego, zapoznawała się ze strukturą poszczególnych redakcji oraz pracą dziennikarzy. W tym celu organizowane były wycieczki do Radia Centrum, Telewizji Kablowej, Urzędu Miasta i zakładu poligraficznego. Ten etap szkolenia zakończył się uzyskaniem certyfikatu dziennikarza stażysty.
1 czerwca 2000 r. uczniowie naszej szkoły wspólnie z innymi uczniami kaliskich szkół pobili Rekord Guinessa w kategorii Najdłuższa ludzka stopa. W tym dniu 2019 uczniów utworzyło odcinek o długości 1300 metrów, mając powiązane ze sobą kostki przesunęło się na odległość 34 metrów.

W roku szkolnym 2001/2002 w lutym uczniowie z dużym zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie
 uroczystości z okazji obchodów piętnastolecia szkoły.
Młodzież pod opieką mgr. Macieja Michalskiego przedstawiła program artystyczny
pt. "Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało...".
 Szkoła gościła przedstawicieli władz miejskich, wojewódzkich i oświatowych.
 Znów uzyskaliśmy uznanie społeczności Kalisza.
W następnym roku szkolnym uczniowie, rodzice i nauczyciele mocno zaangażowali się w akcję przeprowadzoną
 przez sieć sklepów "Tesco", dzięki czemu nasza placówka została wyposażona w salę multimedialną
 do nauki języka angielskiego.
W roku szkolnym 2002/2003 również wygraliśmy konkurs zorganizowany przez hipermarket "Tesco". Tym razem otrzymaliśmy pełne wyposażenie sali komputerowej.
W grudniu 2005 roku po raz trzeci rodzice naszych uczniów obdarzyli szkołę zaufaniem i uznaniem, głosując w konkursie "Tesco" na najlepszą szkołę w mieście. Szkoła podstawowa i gimnazjum zdobyły wyposażenie pracowni komputerowej. Kolejny sukces :)
W roku szkolnym 2003/2004 zainicjowaliśmy pracę z uczniami o zainteresowaniach humanistycznych w klasie opartej o program autorski mgr Hanny Moczyńskiej - Gembary zatytułowany: "Program nauczania języka polskiego z elementami edukacji prawno-obywatelskiej". Program ten integruje wiedzę polonistyczną, historyczno - politologiczną, prawniczą i socjologiczną. W szkole działa Szkolne Koło Turystyczne "Osiemnastka", którego opiekunkami są mgr Agnieszka Woźniak i mgr Aleksandra Majerowicz. Uczniowie chętnie uczestniczą w rajdach i wycieczkach. Nauczyciele naszego gimnazjum opracowali i wdrożyli pod kierunkiem mgr Teresy Świątek program edukacyjny "Ekologia i jej związek z kulturą i ekonomią". Pedagodzy współpracowali z Wydziałem Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego, który przeznaczył na potrzeby realizacji tego programu odpowiednie fundusze.
Program pozwolił uczniom zintegrować wiedzę z różnych dziedzin nauki i umożliwił realizację treści zawartych w ścieżkach edukacyjnych, czym uatrakcyjnił proces nauczania.
W kwietniu, miesiącu poprzedzającym wstąpienie Polski do Unii Europejskiej nauczycielki: mgr Ida Gawron i mgr Ewa Ozdowska - Bartczak zorganizowały Dzień Europejski dla klas szóstych. Uczniowie prezentowali kraje członkowskie, ich obyczaje i kulturę. Odbył się również konkurs wiedzy o krajach europejskich. W tym czasie w szkole rozpoczął swoją działalność Klub Europejczyka pod kierunkiem mgr Agnieszki Woźniak i patronatem pani dyrektor
mgr Teresy Świątek. Głównym zadaniem stało się przygotowanie młodzieży do nowej sytuacji polityczno-społecznej
w ramach integracji z Unią Europejską. 24 maja, aby uczcić wejście Polski do UE, w naszej szkole został zorganizowany Dzień Europejski pt. "Europa nasz dom". Program tego dnia obejmował konkurs na najciekawszą prezentację stroju ludowego państwa unijnego oraz konkurs na przewodnika po kraju europejskim. Zapoznano uczniów z dyscyplinami sportu, które są charakterystyczne dla państw Unii. W kolejnym roku gimnazjaliści i ich wychowawcy poznawali kraje członkowskie pod hasłem "Muzyka łączy i jednoczy narody". Gośćmi dni europejskich byli posłowie i senatorowie: Renata Szynalska, Andrzej Wojtyła, Genowefa Ferenc, Andrzej Spychalski oraz starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kaliszu mgr Urszula Góral. Imprezy te były bardzo dużym sukcesem w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej. Poszukując innowacji w zakresie wychowania i nauczania, wychowawczynie klas szóstych - mgr Daria Jurek, mgr Ida Gawron, mgr Ewa Ozdowska-Bartczak, mgr Agnieszka Pietek - Kurzajewska zorganizowały wspólnie z rodzicami piknik w ośrodku harcerskim Szałe. Uczniowie przygotowali skecze, piosenki i humoreski na temat życia szkolnego oraz swoich nauczycieli. Odbył się również konkurs piosenki "Stare ale jare", podczas którego prezentowano "odkurzone" przeboje w połączeniu z układami choreograficznymi. To była integracja szkoły i domu rodzinnego. W roku szkolnym 2003/2004 podjęto realizację programów profilaktycznych: "Sobą być dobrze żyć", "Odlot", "Elementarz siedmiu kroków", "Reksio", których celem było poinformowanie uczniów o niebezpieczeństwach związanych ze szkodliwym działaniem nikotyny, alkoholu i narkotyków i odpowiedzenie na trudne pytania związane z okresem dojrzewania.
W roku szkolnym 2004/2005gimnazjaliści przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Book Crossing. Wcześniej internetowy kontakt z tą organizacją nawiązała uczennica klasy 3B gimnazjum - Małgorzata Zdun i nauczycielki - bibliotekarki - mgr Beata Sobolewska i mgr Dorota Grudzińska. W trakcie marszu, który zakończył
się przy jedynym w Polsce pomniku książki na kaliskich plantach, młodzież naszego gimnazjum "uwolniła" książki, rozdając je niemal każdej napotkanej osobie. Woluminy wręczano też dzieciom w szpitalu Matki i Dziecka.
Wcześniej w bibliotece szkolnej uczniowie wykonali półkę, na której można było zostawić lub zabrać książkę.
Podczas 13 Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym gimnazjum znajdował się samodzielny sztab.
Na terenie szkoły uczniowie klasy Ib zbierali fundusze na rzecz orkiestry, sprzedając samodzielnie upieczone ciasteczka. Wolontariusze z klas trzecich gimnazjum zebrali kwotę pieniężną w wysokości - 5093,93 zł.
7 kwietnia złożyliśmy hołd Janowi Pawłowi II, biorąc udział w uroczystości "Kalisz żegna papieża". Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycielki - katechetki Anny Tabaki przeszli w milczeniu ulicami miasta, oddając w ten sposób cześć temu, który "zmienił oblicze ziemi". Szkoła w realizacji zdań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych współpracuje z rodzicami uczniów jako głównymi partnerami szkoły w realizacji procesu wychowawczego.
Dla zapewnienia całościowego współdziałania między rodzicami a szkołą powołana została Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców i w ich imieniu podejmuje i realizuje na rzecz uczniów i szkoły określone zadania wychowawcze, opiekuńcze i materialne. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (organizacja loterii fantowej).
 Na przestrzeni dwudziestolecia Rada Rodziców pracowała pod kierunkiem: Wandy Kubisiak, Ewy Bukwić, Mirosława Przybyły i Barbary Cichej. Z uzyskanych dochodów zakupiła telewizory, magnetowidy, komputery, kserokopiarkę, książki na nagrody, częściowo finansowała wycieczki szkolne, udzielała finansowej pomocy dzieciom
z rodzin biednych i dzieciom chorym.
Rada Rodziców ufundowała szkole sztandar, aby uczcić Jubileusz Dziesięciolecia istnienia szkoły.
W podziękowaniu dla rodziców uczniowie gimnazjum i ich wychowawcy oraz nauczyciele zorganizowali koncert świąteczny. Nad całością czuwały mgr Agnieszka Woźniak, mgr Małgorzata Machlańska i mgr Teresa Świątek. Rozbrzmiały dźwięki najpiękniejszych polskich kolęd.
Szkolni artyści urzekli zgromadzonych zdolnościami tanecznymi, aktorskimi i recytatorskimi, a rodzice przygotowali świąteczne przysmaki. Szczególnego nastroju dodawał blask choinkowych lampek oraz zapalonych świeczek.
Nad całością czuwała mgr Agnieszka Woźniak.