SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYPOŻYCZANIA
PODRĘCZNIKÓW „NASZ ELEMENTARZ”
ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
DLA UCZNIÓW KLAS I-III


1. Podręczniki do Edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla klas I i II Szkoły Podstawowej są własnością Szkoły.

2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

3. Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

4. W przypadku zniszczenia (popisania, poplamienia itp.) lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) uczeń zobowiązany jest do zwrotu kosztów. Koszt każdej części podręcznika został określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  i wynosi 4,34 zł.

5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zostanie dostarczony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

7. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom od 2 września; wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej przychodzą do biblioteki szkolnej i pobierają ilość podręczników zgodną z ilością uczniów zapisanych do danej klasy.

8. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel.

9. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, podpisanie wewnątrz), ponieważ dany podręcznik będzie służył uczniom kl. I przez kolejne 2 lata.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.