Rada Rodziców informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków będzie udzielało

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

oddział w Pile, ul. Browarna19, 64-980 Piła

POLISA NR US 0006598

Uczniowie będą objęci ochroną z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium wszystkich krajów świata, całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Suma ubezpieczenia każdego ucznia: 12000 zł.

Składka wynosi 34 zł./rok 

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:

  • Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej wskutek nieszczęśliwego wypadku 12000 zł
  • Dodatkowo 50% sumy ubezpieczenia, gdy śmierć nastąpiła wskutek wypadku komunikacyjnego 6000 zł
  • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku (maks 100%) 1%/120 zł
  • Zwrot kosztów leczenia poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku w tym kosztów rehabilitacji 3600 zł
  • Dzienne świadczenie szpitalne wskutek NW 30 zł
  • Świadczenie z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów w wysokości 1% s.u. za każdy procent 1%/120 zł
  • świadczenie ryczałtowe z tytułu ukąszenia przez owady oraz węże, pokąsania lub pogryzienia przez zwierzęta 250 zł
  • świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do nauki w następstwie nieszczęśliwego wypadku – jednorazowo 240 zł
  • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku popełnienia samobójstwa 6000 zł

Składka za drugie i każde następne dziecko uczęszczające do tej samej placówki wynosi 50% składki podstawowej tj. 17 zł.

 

Ponadto jest możliwe zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka / rodzeństwa uczęszczającego do innej placówki oświatowej na tych samych warunkach ze składką wynoszącą 34 zł.

ZGŁASZANIE ZDARZEŃ OBJĘTYCH OCHRONĄ:

email: oddzial.pila@tuw.pl lub oddz1410@tuw.pl

tel/faks: 67 212 87 17

adres: TUW o/Piła, ul. Browarna 19, 64-980 Piła


Wszelkiej pomocy przy odszkodowaniach z ramienia Rady Rodziców udzieli
p. Paulina Niezgoda tel. kontaktowy: 792205022