Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Egzaminy (gimnazjum i szkoł podstawowa)

Instrukcja dla ucznia  -  egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019
 
 
WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA
PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18  
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
W KALISZU

 WSTĘP

1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Gimnazjalnego                        w Szkole Podstawowej w Kaliszu została przygotowana w oparciu o Rozporządzenie MEN
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U.2016 poz. 2223).
2. Treść Wewnątrzszkolnej Instrukcji Przygotowania i Organizacji Egzaminu Gimnazjalnego podana zostanie do wiadomości:
     - Radzie Pedagogicznej na miesiąc przed próbnym egzaminem gimnazjalnym i na            miesiąc przed właściwym egzaminem gimnazjalnym przez wyłożenie do wglądu w pokoju nauczycielskim,
     - Rodzicom uczniów klas zdających egzamin gimnazjalny na miesiąc przed próbnym egzaminem gimnazjalnym i na miesiąc przed właściwym egzaminem gimnazjalnym podczas zebrań,
   - Uczniom poprzez wychowawców klas na miesiąc przed próbnym egzaminem gimnazjalnym i na miesiąc przed właściwym egzaminem gimnazjalnym,
   - Członkom SZE poprzez szkolenie prowadzone przez dyrektora szkoły według harmonogramu.

3. Tekst Wewnątrzszkolnej Instrukcji Przygotowania i Organizacji Egzaminu Gimnazjalnego jest dostępny w bibliotece szkolnej, pokoju nauczycielskim w sekretariacie oraz na stronie szkoły

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Instrukcją obowiązującymi stają się przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U.2016 poz. 2223) oraz komunikaty dyrektora CKE i dyrektora OKE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. TERMINARZ REALIZACJI ZADAŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019
-
Informacja o sposobie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019
 
Termin
Zadanie
Podstawa prawna
Osoba odpowiedzialna
 
 
 
 
do 28 września 2018
Zebranie pisemnych deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) uczniów ze wskazaniem języka nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego (Załącznik 3a)
 pkt.3.2.4 i 3.2.5.
Wychowawcy klas III
Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu gimnazjalnego
 
 pkt.3.4.13.
Wychowawcy klas III:
 
do 15 października 2018
Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz  opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej
 
pkt. 3.4.8. i 3.4.9.
Rodzice uczniów, pedagog szkolny
do 9 listopada 2018
Uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu
pkt 3.2.8.
Rodzice uczniów, pedagog szkolny
 
do 20 listopada 2018
 
Poinformowanie na piśmie rodziców (prawnych opiekunów)
o przyznanych przez Radę Pedagogiczną dostosowaniach.
pkt. 3.4.16.
 
Dyrektor szkoły, wychowawcy
Do 23 listopada 2018
Przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów o korzystaniu, albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez Radę Pedagogiczną
pkt. 3.4.17.
Dyrektor szkoły
 
do 30 listopada 2018
 
Przekazanie do OKE wykazu uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, w tym ustalenie, którzy uczniowie przystępują obowiązkowo do egzaminu z języka obcego tylko na poziomie podstawowym, a którzy na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym
 
Pkt. 3.2.7. i 3.4.18
 
Wicedyrektor szkoły
do 10 stycznia 2019
Przyjęcie od rodziców (prawnych opiekunów) uczniów informacji
 o zmianie języka obcego,  
o rezygnacji z przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Przekazanie tej informacji do OKE do 15.01.2019 r.
Pkt. 3.2.13.
Rodzice, dyrektor szkoły
 
 
 
 
 
 
 
do 11 lutego 2019
Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy, zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego, zebranie oświadczeń członków w zakresie znajomości przepisów związanych
z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.
pkt. 3.5.2.
pkt. 3.5.11.
Dyrektor szkoły
do 28 lutego 2019
Poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego
pkt.3.6.1.
Wychowawcy
do 11 marca 2019
Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących
pkt.3.5.6.
Dyrektor szkoły
do 27 marca 2019
Przyjęcie od rodziców uczniów – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji
o zamianie języka obcego
i przekazanie tej informacji do OKE .
pkt.3.2.12
 
 
 
 
pkt. 3.2.13
Dyrektor szkoły
do 9 kwietnia 2019
Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE
pkt. 3.2.9. – 3.2.10.
Dyrektor szkoły
do 9 kwietnia 2019
Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego
z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia, zebranie oświadczeń członków w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych
pkt. 3.5.3., 3.5.15 i 3.5.14.
Dyrektor szkoły
10 – 12 kwietnia 2019
Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie kwietniowym (głównym – dla zdających ze szkół dla dzieci
i młodzieży
 
Dyrektor szkoły
do 11 kwietnia 2019
Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego
pkt. 3.6.3.
Dyrektor szkoły, wychowawcy
do 17 maja 2019 r.
Weryfikacja wykazu uczniów przystępujących do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu
pkt.3.3.4.
Dyrektor szkoły
3 – 5 czerwca 2019
Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie czerwcowym (dodatkowym – dla zdających ze szkół dla dzieci
i młodzieży)
 
Dyrektor szkoły
do 12 czerwca 2019
Przekazanie do OKE wniosku
o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu
Pkt. 3.3.5.
Dyrektor szkoły
do 14 czerwca 2019
Odebranie od OKE zaświadczeń/ informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 
Dyrektor szkoły
do 19 czerwca 2019
Przekazanie do OKE informacji
o uczniach, którzy nie mogą otrzymać zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, a otrzymują informacje o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
pkt. 8.7.i 8.10.
Dyrektor szkoły wychowawcy
21 czerwca 2019
Wydanie zdających zaświadczeń/ informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 
Dyrektor szkoły
do 31 grudnia 2019
Przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego
pkt. 6.1.9., 6.2.9.
Dyrektor szkoły
 
III. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI

1. Odbiór i prawidłowe zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych dokonuje dyrektor szkoły jako przewodniczący SZE, lub upoważniony przez niego zastępca, lub członek SZE z pisemnym upoważnieniem. Czynności te mogą zostać wykonane w obecności innego członka tego zespołu egzaminacyjnego.
2. PZE lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w kasie pancernej, znajdującej się w archiwum.
3. Dostęp do kasy pancernej ma, dyrektor szkoły jako przewodniczący SZE i jego zastępca.

4. Pakiety z zestawami egzaminacyjnymi pozostają w zamknięciu do czasu przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu.
5. Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi następuje w dniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli zdających ze wszystkich sal egzaminacyjnych, w gabinecie dyrektora na pół godziny przed rozpoczęciem danego zakresu egzaminu gimnazjalnego.
6. PZE lub upoważniony przez niego członek zespołu przekazuje każdemu PZN arkusze egzaminacyjne oraz inne materiały egzaminacyjne. Odbiór materiałów następuje po zajęciu przez zdających miejsc w sali egzaminacyjnej.
7. PZN razem z przedstawicielem uczniów przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej             sali egzaminacyjnej.
8. Bezpośrednio po zakończeniu odpowiedniej części egzaminu następuje odbiór prac od zdających, przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole przebiegu egzaminu
w danej sali oraz ich spakowanie i opisanie kopert zgodnie z zaleceniami OKE w Poznaniu.

9. Materiały egzaminacyjne ze wszystkich sal egzaminacyjnych są przekazywane przewodniczącemu SZE zgodnie z procedurą zabezpieczania i przekazywania dokumentacji po egzaminie gimnazjalnym.
10. O sytuacjach szczególnych dotyczących postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi należy bezzwłocznie poinformować przewodniczącego SZE.
IV. ZASADY OBIEGU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Informacje ogólne dotyczące zasad organizacji, struktury i formy egzaminu gimnazjalnego.

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dostarczają opinię poradni do 15 października. Opinia poradni powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, ale nie wcześniej niż po ukończeniu przez ucznia szkoły podstawowej.
2. O odpowiednie dostosowanie formy i warunków egzaminu rodzice/prawni opiekunowie ucznia występują pisemnie do dyrektora szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
3. Prawo do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego mają laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, jeżeli uzyskali ten tytuł w trakcie nauki w gimnazjum.
Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego OKE w Poznaniu przekazuje szkole nie później niż siedem dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu za pośrednictwem szkoły.

3. Uczeń zwolniony z odpowiedniej części egzaminu na podstawie zaświadczenia przyznającego tytuł laureata konkursu przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu w danej części egzaminu maksymalnego wyniku.
4.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w danego roku i nie został z tego obowiązku zwolniony decyzją dyrektora OKE, powtarza klasę trzecią gimnazjum i przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.
Informacja o nieprawidłowościach przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

1. Zdającemu można przerwać odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego i unieważnić jego pracę w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, wniesienia lub korzystania przez ucznia w Sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych nie wymienionych w komunikacie o przyborach lub zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.
2. Uczeń, któremu przerwano egzamin gimnazjalny, może przystąpić do egzaminu/części egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora OKE dla wszystkich uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w terminie właściwym albo go przerwali z powodu szczególnych przypadków zdrowotnych lub losowych.

3. W przypadku nagłego zakłócenia przebiegu danej części egzaminu zdarzeniem zagrażającym bezpieczeństwu uczniów przewodniczący SZE podejmuje decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu odpowiedniej części egzaminu lub całego egzaminu i powiadamia o tym fakcie, w razie potrzeby, odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.) oraz dyrektora OKE w Poznaniu.
4. Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE, jeżeli zachodzi taka potrzeba, podejmuje decyzję o zmianie miejsca i terminu przeprowadzenia danej części egzaminu.
5. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać opis zaistniałej sytuacji.
6. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga                         o unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego                    w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku albo upływu terminu do złożenia wniosku. Dyrektor OKE przekazuje uczniowi lub jego rodzicom za pośrednictwem dyrektora szkoły pisemna informację o unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu wraz z uzasadnieniem.
7. Uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu mogą wnieść do dyrektora CKE za pośrednictwem dyrektora OKE zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE. Zastrzeżenia wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia dyrektor OKE przekazuje nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń dyrektorowi CKE, chyba że dyrektor OKE uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodzica.
8. Dyrektor CKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją. Rozstrzygnięcie przekazuje za pośrednictwem dyrektora OKE i jest ono ostateczne, od którego nie służy skarga do sądu administracyjnego.
                               
V. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO.

Przed rozpoczęciem egzaminu.

1. Za zorganizowanie i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada przewodniczący SZE, którym jest dyrektor szkoły.

2. Przewodniczący SZE, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu, ustala spośród członków SZE zespoły nadzorujące (ZN) przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego            w każdej sali.

3. Najpóźniej tydzień przed terminem egzaminu przewodniczący SZE, zapoznaje uczniów
z informacją dla ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego i odpowiednimi instrukcjami zamieszczonymi na pierwszych stronach zestawów egzaminacyjnych oraz zasadami kodowania
i wypełniania kart odpowiedzi. Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, linijkę. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Nie wolno korzystać z kalkulatora
i słowników.
 
4. Wszyscy członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego składają oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.
 
5. Przewodniczący ZE i ich członkowie przygotowują wyznaczone sale:
- stoliki ustawiają w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających,
- umieszczają na ścianie zegar,
- przygotowują tablicę lub planszę w celu możliwości zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu,
- zapewniają kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia, peselem, kartki
z numerami stolików
 - zapewniają zapasowe przybory do pisania i rysowania,
- usuwają z sali egzaminacyjnej pomoce dydaktyczne z przedmiotów objętych egzaminem,
- zapewniają i sprawdzają urządzenia odtwarzające (do części językowej).
- przygotowują odpowiednie stanowiska dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków
 i form egzaminu
- przygotowują miejsca dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów,
- umieszczają przed wejściem do sali w widocznym miejscu listy zdających w danej sali.
6. Egzaminy z części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i języka angielskiego odbywają się w wyznaczonych salach.

7. Przewodniczący SZE w wyznaczonym przez siebie czasie (około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu) w obecności wszystkich przewodniczących ZN sprawdza, czy pakiety
z materiałami egzaminacyjnymi nie zostały naruszone.
8. Zdający mogą również do sali egzaminacyjnej wnieść małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 
9. Uczeń, który jest chory może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków, koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.

Przebieg egzaminu.
 
1.    Egzamin odbywa się w terminie ogłoszonym przez dyrektora CKE.
2.    Na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy zespoły nadzorujące egzamin są kompletne. W szczególnych przypadkach losowych wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela (w przypadku egzaminu gimnazjalnego- członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących
w zakres danej części egzaminu).
3.    Jeżeli na egzamin zgłoszą się obserwatorzy, muszą okazać przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego dowód tożsamości i upoważnienie instytucji uprawnionej do oddelegowania swojego przedstawiciela. Obserwatorzy potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisem w odpowiednich miejscach protokołu przebiegu egzaminu.
4.    Przed wpuszczeniem uczniów na salę przewodniczący ZN przypomina o konieczności pozostawienia telefonów komórkowych i innych urządzeń poza salą.
5.    Uczniowie wpuszczani są do sali zgodnie z kolejnością na liście, losują numery stolików przy których będą pracowali. W przypadku obu części przeprowadzanych na tej samej sali losowanie odbywa się tylko raz, przed rozpoczęciem pierwszego zakresu. Numery wylosowanych stolików zapisujemy na liście zdających w danej sali przygotowanej przez OKE. Zdający powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcą lub innego nauczyciela danej szkoły.
6.    Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący ZN przypomina uczniom:
- o konieczności wykonywania poleceń członków ZN,
- o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,
- o konieczności wyrwania kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego,
- o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron,
- o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego,
-  o zasadach zachowania się podczas egzaminu,
- o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań, a następnie poleca zamknięcie arkuszy oraz odłożenie ich na brzeg stolika,
- o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończonej pracy
- dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu danego z zakresu egzaminu
7. Przewodniczący ZN w obecności jednego członka swojego zespołu oraz jednego ucznia                (z wyłączeniem sal, w których do egzaminu przystępuje jeden zdający) odbiera od przewodniczącego SZE (w gabinecie dyrektora szkoły) materiały egzaminacyjne:
    • odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych,
    • listę zdających w danej sali (na tej liście potwierdza się odbiór prac od uczniów),
    • druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali,
    • kody kreskowe i koperty do spakowania materiałów.
8. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący SZE, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

9. Zdający sprawdzają, czy zestawy egzaminacyjne są kompletne:
- arkusz z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych, język obcy na poziomie podstawowym: zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi i czy zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony.
- arkusz z j. polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym: zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi; zeszyt zadań i karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych zawierają wszystkie kolejno ponumerowane strony. Uczniowie wyrywają karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań). Uczniowie sprawdzają poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.
 
10. Uczniowie zapoznają się z Instrukcją dla ucznia zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego.
 
11. Uczniowie zapisują swój kod i numer PESEL oraz przyklejają naklejkę z kodem
w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego, a członkowie zespołu nadzorującego kodują prace uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy egzaminu.
 
12. Członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem i rozumieniem Instrukcji dla ucznia. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu egzaminacyjnego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.

13. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący ZN zapisuje na tablicy, w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.
 
14. Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:
a) w części humanistycznej:
· z zestawem egzaminacyjnym z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
· z zestawem egzaminacyjnym z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut,
b) w części matematyczno-przyrodniczej:
· z zestawem egzaminacyjnym z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut,
· z zestawem egzaminacyjnym z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony nie więcej niż 135 minut
c) w części z języka obcego nowożytnego:
· z zestawem egzaminacyjnym na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
· z zestawem egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut.
15. W przypadku części egzaminu z języka obcego nowożytnego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD.
16. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, przewodniczący zespołu nadzorującego porozumiewa się z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego, a ten przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia (słuchacza) unieważnia jego pracę (zgodnie z procedurami Postępowania w sytuacjach szczególnych) oraz odnotowuje ten fakt w protokole.
 
17. Uczniowie podczas przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu
przebywają na terenie szkoły pod nadzorem nauczycieli.

18. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej Sali.

19. Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to ZN przez podniesienie ręki i zamyka swój zestaw egzaminacyjny i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący lub członek ZN sprawdza kompletność materiałów. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym.
 
20. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
21. Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i informuje o dodatkowych pięciu minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu.
 
22. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują i pakują materiały egzaminacyjne w obecności ucznia. Następnie sporządzają protokół przebiegu egzaminu w danej sali i weryfikują listę zdających. Tak przygotowane materiały przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 
23. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza kompletność materiałów z danej sali w obecności odpowiedniego przewodniczącego zespołu nadzorującego.
 
24. Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza je zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Następnie, w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących, sporządza zbiorczy protokół egzaminu oraz wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu, którym przerwano egzamin.
 
25. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w formie, miejscu i terminie przez nią wskazanym następujące materiały:
a) z części pierwszej egzaminu:
- z historii i wiedzy o społeczeństwie –wypełnione przez zdających karty odpowiedzi,
- z języka polskiego –wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi (nie należy odrywać kart odpowiedzi od kart rozwiązań zadań otwartych),
- w przypadku zdających, którym nie przysługuje prawo do arkuszy dostosowanych i
którzy nie mają obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie –wypełnione przez zdających zeszyty zadań ikarty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi,
- w przypadku zdających mających prawo do arkuszy dostosowanych (tj. G...-...2 G...-...4, G...-...5, G...-...6, G...-...7, G...-...8) - wypełnione przez zdających zeszyty zadań z kartami odpowiedzi;
b) z części drugiej egzaminu:
- z przedmiotów przyrodniczych – wypełnione przez zdających karty odpowiedzi
- z matematyki – wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz
z kartami odpowiedzi (nie należy odrywać kart odpowiedzi od kart rozwiązań zadań otwartych)- w przypadku zdających, którym nie przysługuje prawo do arkuszy dostosowanych i którzy nie mają obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie,
– wypełnione przez zdających zeszyty zadań i karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi
- w przypadku zdających mających prawo do arkuszy dostosowanych (tj. G...-...2, G...-...4,G..-...5, G...-...6, G...-...7, G...-...8) –wypełnione
przez zdających zeszyty zadań z kartami odpowiedzi
c) z części trzeciej egzaminu:
- z poziomu podstawowego – wypełnione przez zdających karty odpowiedzi
- z poziomu rozszerzonego –wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań otwartych wraz
z kartami odpowiedzi (nie należy odrywać kart odpowiedzi od kart rozwiązań zadań otwartych)
- w przypadku zdających, którym nie przysługuje prawo do arkuszy dostosowanych i którzy nie mają obowią


Do wakacji pozostało 119 dni